1. Postanowienia ogólne
 2. Zakup i odbiór towaru
 3. Koszty zlecenia firmie kurierskiej odbioru towaru w imieniu Klienta
 4. Definicje
 5. Tryb postępowania reklamacyjnego
 6. Własność intelektualna
 7. Postanowienia końcowe
 

I. Postanowienia ogólne

1.1. Witryna www.podarujalkohol.pl służy prezentacji oferty sklepu podarujalkohol.pl znajdującego się w Kołobrzegu przy ulicy Budowlanej 27A, zwanego dalej sklepem.

1.2. Właścicielem witryny podarujalkohol.pl jest Mazel Tov sp. Z o. o. zwany dalej sprzedawcą.

1.3. Sprzedawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.

1.4. Sprzedawca oświadcza, że posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży typu B i C, wydane przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg.

1.5. Sprzedawca prowadzi sprzedaż wyłącznie na rzecz osób, które ukończyły wiek 18 lat – potwierdzając to podczas uruchomienia witryny poprzez właściwy przycisk zamieszczony na stronie internetowej sklepu www.podarujalkohol.pl

1.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. Zakup i odbiór towaru

2.1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż w sklepie podarujalkohol.pl znajdującym w Kołobrzegu przy ulicy Budowlane 27A , w którym następuje zawarcie umowy sprzedaży. Wybór i personalizacja towaru możliwy jest poprzez witrynę www.podarujalkohol.pl.

2.2. Odbiór towaru następuje w sklepie podarujalkohol.pl znajdującym się w Kołobrzegu przy ulicy Budowlanej 27A. Zamówiony towar wydawany jest wyłącznie osobom pełnoletnim oraz trzeźwym. Wydanie towaru następuje po wcześniejszym umówieniu drogą telefoniczną lub mailową.

2.3. Klient może wybrać opcję dostawy zakupionego towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej. Wybierając opcję dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, klient oświadcza iż zleca i upoważnia kuriera do odbioru towaru w jego imieniu.

2.4. Podczas dostawy zakupionego towaru Kurier jest uprawniony do weryfikacji tożsamości, pełnoletności i stanu trzeźwości osoby odbierającej.

2.5. W sytuacji niewydania zamówionego towaru przez Kuriera osobom niepełnoletnim lub nietrzeźwym, Sprzedawca zastrzega, że po stwierdzeniu tych okoliczności, złoży Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży i zwróci Klientowi otrzymane środki pieniężne (pomniejszone o koszty przygotowania paczki i dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej).

2.6. Dokument potwierdzający zawarcie umowy sprzedaży zostanie dołączony do produktu, przy przekazaniu zamówionego towaru kurierowi.

2.7. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia zawartości i stanu przesyłki. W przypadku widocznych uszkodzeń lub stwierdzenia niezgodności z zamówienia, Klient zobowiązany jest do sporządzenia protokołu zgodnie z regulaminem firmy kurierskiej.

2.8. Czas przygotowania personalizowanego produktu wynosi do 5 dni roboczych. W szczególnych sytuacjach czas ten może wydłużyć się o kolejne 2 dni, o czym sprzedawca poinformuje Klienta drogą mail-ową lub telefoniczną.

2.9. Zwroty towarów personalizowanych zgodnie z zamówieniem Klienta nie są możliwe, ponieważ przedmiotem umowy jest towar przygotowany na indywidualne zamówienie Klienta (towar prefabrykowany). Towary przygotowane na indywidualne zamówienie (personalizowane) nie podlegają zwrotowi.

 

III Koszty zlecenia firmie kurierskiej odbioru towaru w imieniu Klienta

3.1. Wysokość kosztu realizacji zlecenia odbioru towaru w imieniu klienta jest wyrażona w PLN i zawiera wszelkie opłaty i podatki.

3.2. Klient opłaca koszt zlecenia firmie kurierskiej odbioru towaru w jego imieniu wraz z zapłatą ceny za zakupiony towar w sklepie podarujalkohol.pl

4. DEFINICJE

  1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie www.podarujalkohol.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
  2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
  3. USŁUGODAWCA – Mazel Tov Sp. z o.o., adres siedziby: Malinowa 54/10, 78-100 Zieleniewo, adres do doręczeń: – wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000856246, NIP: 6711843888, REGON: 386843156, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie: 5 000,00 ZŁ, adres poczty elektronicznej: biuro@podarujalkohol.pl, tel.: 784529267.
  4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
 1. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
   1. korzystanie z Formularza Kontaktowego,
  2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
  2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
   1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
  3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   1. komputer z dostępem do Internetu,
   2. dostęp do poczty elektronicznej,
   3. przeglądarka internetowa,
   4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@podarujalkohol.pl
   2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
   3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
   4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

    1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.podarujalkohol.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością www.podarujalkohol.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.podarujalkohol.pl, bez zgody Usługodawcy.
    2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.podarujalkohol.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

     1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
     2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
Menu

THINC Pure products are only for use in states where the sale and consumption of such products are legal.

Weryfikacja wieku

Czy masz ukończone 18 lat?